آیین امضای قرارداد بهره برداری، تعمیر و نگهداشت خط لوله انتقال اتیلن غرب