بالغ بر ۲۵۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال سفته و برات در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷۵.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش ایبِنا، براساس آمار بانک مرکزی، در خردادماه ۱۴۰۰ حدود ۱۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۳.۹ درصد و ۸۳.۹ درصد افزایش یافت. در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۵۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷۵.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در خردادماه ۱۴۰۰ معادل ۸۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۴۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۹۹.۴ و ۷۷.۶ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۱۲۸.۵ درصد افزایش و از لحاظ مبلـغ ۶.۷ درصد کاهش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تعداد ۴۷.۳ درصد افـزایش و شاخص مبلغ ۵.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شـده در خردادمـاه ۱۴۰۰ به عدد ۷۸.۱ رسید. عدد شاخص مذکور در خردادماه ۱۳۹۹ معادل ۱۲۱.۷ بوده است. در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۱۶۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۴۱۲.۳ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سـفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۵ و ۷۴.۵ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱.۴ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در سه ماه اول سـال ۱۴۰۰ به عدد ۱۲۹.۹ رسید. عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۹۷.۷ بوده است.