بر اساس گزارش منتشر شده از میزان سود خالص بانک‌های غیر دولتی در سال ۹۹، بانک تجارت در رتبه نخست بانک‌های کشور ایستاد.

موسسه آموزش عالی بانکداری ایران وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی گزارشی به مقایسه میزان سود خاص بانک‌های غیر دولتی کشور در سال ۱۳۹۹ پرداخت که بر این اساس بانک تجارت با سود خالص ۱۴۴٫۴۹۹٫۲۰۹ میلیون ریال، در صدر فهرست بانک‌های کشور ایستاد.