پرچم بیمه رازی بر فراز بلندترین قله ایران به اهتزاز در آمد.

به گزارش اقتصادی برتر ، علیرضا حاج امینی ، همکار بیمه رازی در مدیریت حقوقی با صعود قدرتمندانه به قله دماوند طی یک روز ، پرچم بیمه رازی را بر فراز بلندترین قله ایران به اهتزاز درآورد.

دماوند با ارتفاع ۵۶۷۱ متر بلندترین قله ایران و دوازدهم بلندترین قله های دنیا را داراست.