انواع خدمات و محصولات بیمه‌ای به صورت اقساطی و همراه با تخفیف، به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می‌کنند از سوی بیمه ملت ارائه می‌شود.

انواع خدمات و محصولات بیمه‌ای به صورت اقساطی و همراه با تخفیف، به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می‌کنند از سوی بیمه ملت ارائه می‌شود.