جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران در ساختمان شماره هفت بیمه آسیا با حضور کلیه اعضا برگزار شد و دستور جلسه آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، سندیکای بیمه گران ایران، جلسه شورای عمومی خود را، با حضور کلیه اعضا و با میزبانی بیمه آسیا برگزار کرد.

بنا بر این گزارش، در این نشست، موضوع پروژه ساختمان جدید سندیکا به عنوان دستور جلسه مطرح شد و هریک از اعضا به بیان نظرات خود در این زمینه پرداختند.

در این نشست همچنین، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و سایر اعضای سندیکا از آقای مسعود بادین نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا بابت میزبانی این نشست، تشکر و قدردانی کردند.