سامانه نظام پیشنهادات شرکت بیمه حافظ راه اندازی شد

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی بیمه حافظ: شرکت بیمه حافظ با اعتقاد به لزوم بهره گیری نظام مند از تواناییهای فکری و خلاقیت سرمایه انسانی در اداره شرکت، اقدام به استقرار نظام پیشنهادها نموده تا از این طریق بتواند کارکنان شرکت را در جهت فعالیتهای بهبود جویی و پویا سازی، هدایت نموده و موجبات رشد فکری و شکوفایی استعدادها را فراهم آورد.
شایان ذکر است فرآیند راه اندازی سامانه نظام پیشنهادت، ذیل برنامه های راهبردی شرکت بیمه حافظ در سال ۱۳۹۹ تعریف شده و در هفته سوم بهمن ماه، اجرایی شده است و اهداف شرکت از پیگیری و اجرای این رویکرد، عبارتند از ایجاد امکان شناسایی کارکنان خوش فکر، خلاق، جستجوگر و ممتاز و همسو نمودن منافع فردی کارکنان با منافع سازمانی؛ ایجاد و تقویت روحیه کار گروهی و تیمی؛ ایجاد اشتیاق به یادگیری، مطالعه، آموزش و تحقیقات در کارکنان جهت یافتن فرصتهای بهبود و ارائه پیشنهاد و موارد دیگر، می باشد.