در دومین روز از برگزاری همایش و نمایشگاه دستاوردهای شرکت بیمه تجارت‌نو با رویکرد تحول دیجیتال سیدمحمدکریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران،هیبت اله سمیع معاون مدیر عامل، معاون سرمایه گذاری و مدیرامور مهندسی بانک تجارت نیز حضور داشتند .