شعب بانک کشاورزی استان کرمان ،از ابتدای سال زراعی جدید تا کنون قریب به ۱۶۷ هزار هکتار از باغات کشاورزی را ،تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار دادند.

به گزارش اقتصادی برتربه نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کرمان ،تعداد ۸۳۰۰۰ بیمه گذار محصولات خود را تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار دادند.