به موجب احکام صادره از سوی مدیرعامل بیمه تجارت نو ، همکاران ذیل در سمت های جدید منصوب شدهاند.

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از روابط عمومی بیمه تجارت‌نو؛  انتصابات جدید بیمه تجارت‌نو به شرح زیر است:

خانم نازنین جدیدی سرپرست مدیریت بیمه‌های اتکایی و امور بین الملل

آقای رضاپورقاسم مدیر روابط عمومی و ارتباطات بیمه تجارت‌نو

آقای علی فتحی  مدیر بیمه های مسئولیت، مهندسی و انرژی بیمه تجارت‌نو

 آقای سیدمحمدحسین ادیانی مدیرحوزه مدیرعامل بیمه تجارت‌نو