ایران از فرصت سازش‌های آمریکا در برجام استفاده کند

ایران از فرصت سازش‌های آمریکا در برجام استفاده کند

دکتر محمد رضا کمالی با داشتن دانش در زمینه اقتصادى و سیاسی به خبرنگار ما گفت : تولید دانش در هر کشور نشانه توانمندی آن کشور در خصوص درنوردیدن مرزهای علمی نوین بوده و بدون شک تولید دانش یکی از مهمترین فرایندهای مدیریت دانش نیز بحساب می‌آید، و علوم و فنون هسته‌ای جزو فن‌آوری‌های پیشرفته