استانداردهای نفتی را بومی‌سازی کنیم

استانداردهای نفتی را بومی‌سازی کنیم

رئیس انجمن استصنا با تأکید بر بومی سازی استانداردهای نفتی گفت: این بحث به معنای غفلت از استانداردهای جهانی نیست و با توجه به قدمت صنعت نفت ما، باید متناسب با شرایط خودمان بومی‌سازی کنیم.