ایران از دبیرکلی GECF نفعی نبرد

ایران از دبیرکلی GECF نفعی نبرد

یک کارشناس انرژی گفت: در سال‌های گذشته تلاش نشده است تا با استفاده از ظرفیت مجمع GECF نقش خودمان را در بازار گاز پررنگ تر کنیم و منافع سیاسی و اقتصادی آن بهره مند شویم.