انتقال آب خلیج فارس به استانها

انتقال آب خلیج فارس به استانها

وزیر نیرو با بیان اینکه تامین آب از منابع آب های غیرمتعارف به ویژه آب دریا از برنامه های اصولی دولت است، گفت: آب خلیج فارس در کنار دریا شیرین سازی و پمپاژ و سپس به مقصد منتقل می شود.