ساختار وزارت نیرو باید تغییر کند

ساختار وزارت نیرو باید تغییر کند

وزیر نیرو گفت: با توجه به خدماتی بودن و قیمت تکلیفی داشتن، بسیاری از شرکت‌ها زیان‌ده شده‌اند و از همین رو لازم است ساختار تغییر پیدا کند.