علت افزایش فروش نفت در دولت سیزدهم چیست؟

علت افزایش فروش نفت در دولت سیزدهم چیست؟

هرچند آمار رسمی از فروش نفت وجود ندارد، اما شواهد نشان از افزایش فروش نفت در ماه‌های گذشته دارد که بخشی از آن به علت به‌کارگیری روش‌های بازارسازی نفت و بخشی به علت کاهش تحریم‌ها بوده است.