سوآپ گازی قطر، ایران را هاب انرژی منطقه می‌کند

سوآپ گازی قطر، ایران را هاب انرژی منطقه می‌کند

سفر رئیس جمهور و تیم همراه به قطر در شرایطی شکل می‌گیرد که اتفاقات مهمی در زمینه مبادلات گازی در دنیا شکل گرفته است و از همین رو ایده سوآپ گازی با اهداف مختلفی روی میز طرف قطری قرار می‌گیرد.