افزایش چشمگیر قیمت نفت در آینده بعید است

افزایش چشمگیر قیمت نفت در آینده بعید است

هرچند بررسی‌ها نشان می‌دهد این روزها عوامل مثبت و منفی متعددی در قیمت نفت تأثیرگذارند، اما برخی کارشناسان معتقدند با توجه به عبور از پیک سرما، احتمال افزایش قیمت نفت در آینده بعید است.