کاهش ۱۷ درصدی ذخایر آبی نسبت به سال گذشته

کاهش ۱۷ درصدی ذخایر آبی نسبت به سال گذشته

داده‌های آب کشور نشان می‌دهد با سپری شدن ۱۷۱ روز از سال آبی تا ۲۱ اسفندماه (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) مجموع حجم ذخایر آب در مخازن سدهای کشور، نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۷ درصد کاهش داشته است.