کاهش ۲۰ درصدی ذخیره مخازن نسبت به سال گذشته

کاهش ۲۰ درصدی ذخیره مخازن نسبت به سال گذشته

آمارها نشان می‌دهد با سپری شدن ۱۵۷ روز از سال آبی تا هفتم اسفند مجموع ذخایر آب در سدهای کشور به حدود ۲۲.۱ میلیارد متر مکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر ۲۰ درصد کاهش است.