سراب تجارت با ترکمنستان

سراب تجارت با ترکمنستان

سیاست های اقتصادی کلان اعمال شده و در برنامه های توسعه اقتصادی ایران طی ۴ دهه از حیات نظام سیاسی جمهوری اسلامی غالباً معطوف به تقویت اقتصادی ملّی و به طبع مقاومت در برابر ادغام در نظام تجارت بین المللی بوده است. به گزارش اقتصادی برتر – توسعه اقتصادی ایران طی ۴ دهه از حیات