سادات نجفی | اقتصادی برتر
انتصاب رحمان سادات نجفی به عنوان مشاور اجرایی و اقتصادی سازمان جهانی گردشگری حلال ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

انتصاب رحمان سادات نجفی به عنوان مشاور اجرایی و اقتصادی سازمان جهانی گردشگری حلال

با حکم محمد حسین احمدی مقدم رییس سازمان جهانی گردشگری حلال رحمان سادات نجفی به عنوان مشاور اجرایی و اقتصادی سازمان جهانی گردشگری حلال در حوزه مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی کشور منصوب شد