انتصاب رحمان سادات نجفی به عنوان مشاور اجرایی و اقتصادی سازمان جهانی گردشگری حلال

انتصاب رحمان سادات نجفی به عنوان مشاور اجرایی و اقتصادی سازمان جهانی گردشگری حلال

با حکم محمد حسین احمدی مقدم رییس سازمان جهانی گردشگری حلال رحمان سادات نجفی به عنوان مشاور اجرایی و اقتصادی سازمان جهانی گردشگری حلال  در حوزه مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی کشور منصوب شد. در حکم ایشان آمده است: با عنایت به موافقت هیئت امناء سازمان و با توجه به شایستگی و تجارب و