سالاری | اقتصادی برتر
انهدام امپراطوری پول پاشی در شهرداری تهران ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
سالاری اقدامات و دستاورهای مدیریت شهری پنجم را تشریح کرد:

انهدام امپراطوری پول پاشی در شهرداری تهران

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در راستای پاسخگویی به مردم طی نطقی به تشریح اقدامات و دستاوردهای مدیریت شهری دوره پنجم پرداخت و ضعف در اطلاع رسانی به موقع در دستاوردهای این دوره را عامل سخن پراکنی ها و ادعای بی اساس برخی مدیران گذشته دانست