نامزد ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران ،توسعه پایدار ارتقا هویت شهری

نامزد ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران ،توسعه پایدار ارتقا هویت شهری

«ناصر شهرکی» نامزد ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران گفت‌ در گام سوم حرکت راهبردی پیش به سوی شهری زیبا گام خواهیم برداشت اصالت بخشی و حفظ هویت شهری، یکی از شاخص های مهم زندگی از دیدگاه توسعه پایدار است. هویت بخشی زمانی در راستای توسعه پایدار است که از جامعیت برخوردار باشد از این