صادرات | اقتصادی برتر
مذاکره برای صادرات دانش بنیان ها به عراق، افغانستان و ترکیه ۰۵ خرداد ۱۴۰۰
نشست خبری 100 تکاپوی صادراتی با حضور مسئولان در اتاق بازرگانی تهران

مذاکره برای صادرات دانش بنیان ها به عراق، افغانستان و ترکیه

برنامه ریزی برای صادرات دانش بنیان ها به عراق، ترکیه و افغانستان انجام شده است، طبق جلساتی که با اتاق های مشترک ایران با سایر کشورها برگزار شده به جمع بندی های رسیده ایم تا با حمایت از اتاق های مشترک زمینه ورود به کشورهای همسایه فراهم شود