مذاکره برای صادرات دانش بنیان ها به عراق، افغانستان و ترکیه

مذاکره برای صادرات دانش بنیان ها به عراق، افغانستان و ترکیه

برنامه ریزی برای صادرات دانش بنیان ها به عراق، ترکیه و افغانستان انجام شده است، طبق جلساتی که با اتاق های مشترک ایران با سایر کشورها برگزار شده به جمع بندی های رسیده ایم تا با حمایت از اتاق های مشترک زمینه ورود به کشورهای همسایه فراهم شود به گزارش اقتصادی برتر، نشست خبری ۱۰۰