پرونده مناطق آزاد ایران بسته می شود

پرونده مناطق آزاد ایران بسته می شود

تبصره ۱۸ صورتجلسه گزارش شور دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق مجلس که معطوف به تولید و بهره وری است، دارای بندی است تحت عنوان بند “ح”، که بر اساس آن تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور را به تمام مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور تعمیم