مسیر نجات اقتصاد ایران از تحریم ها از توسعه زمین گردشگری میگذرد

مسیر نجات اقتصاد ایران از تحریم ها از توسعه زمین گردشگری میگذرد

دکتر کامبیز مهدیزاده: مسیر نجات اقتصادایران از تحریم ها از توسعه زمین گردشگری و با تکیه بر ژئوتوریسم هموار خواهد شد.کشورهای غربی هرزمان خواستند ما را تحریم کردند اما نمیتوانند کوه و جنگل و دریای ما را تحریم کنند. مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت