منافع قرارداد کنسرسیوم مهدی آباد متعلق به اعضای کنسرسیوم است و لاغیر!

منافع قرارداد کنسرسیوم مهدی آباد متعلق به اعضای کنسرسیوم است و لاغیر!

در اقدامی تامل‌برانگیز از سوی ایمیدرو، بار دیگر بخش خصوصی در گوشه رینگ قرار گرفته است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  که این روزها به هر بهانه‌ای سعی دارند سنگ بخش خصوصی و حمایت از تولید را به سینه بزنند، اقداماتی را در پیش گرفته‌اند که نه تنها در جهت تسهیل