قانون استفاده بانوان از موتورسیکلت ارتباط مستقیم با ایجاد اشتغال دارد
جليل مجاهد، رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت

قانون استفاده بانوان از موتورسیکلت ارتباط مستقیم با ایجاد اشتغال دارد

جليل مجاهد، رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت در گفتگوی ویژه "طرحی نو" در خصوص رشد تولید موتور سیکلت اظهار داشت: بزرگترین رشد موتور سیکلت را در این دوسال اخیر شاهد بودیم

فناوری

بورس

اقتصادی برتر+

راه و مسکن