تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۴

چرا دولت باید مدیریت خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند و تنها سیاست گذار و ناظر باشد؟

چرا دولت باید مدیریت خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند و تنها سیاست گذار و ناظر باشد؟