ارزش پول ملی با خاموش و روشن شدن چراغی در هتلی در وین ملتهب می شود /معیشت جامعه به سختی می گذرد
رییس انجمن ملی خرمای کشور اگر اعتماد می خواهیم باید به مردم اعتماد کنیم:

ارزش پول ملی با خاموش و روشن شدن چراغی در هتلی در وین ملتهب می شود /معیشت جامعه به سختی می گذرد

محسن رشید فرخی رییس انجمن ملی خرمای کشور:ارزش پول ملی با خاموش و روشن شدن چراغی در هتلی در وین ملتهب می شود و معیشت جامعه به سختی می گذرد. اگر اعتماد می خواهیم باید به مردم اعتماد کنیم و بخش خصوصی را در کنار خود و نه علیه خود بدانیم تشکل های بخش خصوصی را دلسرد و بی انگیزه نکنیم. وی با اشاره به وضعیت تولید و صادرات خرما در کشور راهکارهای ارتقای آن را اینگونه اعلام کرد که در حال حاضر برای رفع مشکل صادرات خرما مهمترین کار عدم دخالت دولت در امر قیمت گذاری و یا عوارض صادراتی خرما یا ممنوع بودن صادرات میباشد. و همین طور تفاوت گذاشتن در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی با سایر محصولات صادراتی است