محرومیت زدایی، دستاورد بزرگ تهاتر قیر
قانون قیر تهاتری، محور شعار محرومیت‌زدایی دولت

محرومیت زدایی، دستاورد بزرگ تهاتر قیر

طی سال‌های گذشته و با شدت گرفتن تحریم‌ها، به دلیل محدودیت منابع مالی دولت در راستای تامین قیر موردنیاز پروژه‌های عمرانی، طرح قیر تهاتری با ابتکار نمایندگان مجلس در بودجه تصویب شد تا بخش اعظم مشکلات پیمانکاران و پروژه‌های‌عمرانی در تامین قیر موردنیاز را برطرف کند؛ اما در ادامه راه اجرای این قانون با فراز و نشیب‌هایی اجرایی شد