هشدار تعطیلی کارخانجات صنعت نورد کشور و ایجاد بحران اجتماعی و اقتصادی
جناب آقای دکتر علی آبادی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ؛

هشدار تعطیلی کارخانجات صنعت نورد کشور و ایجاد بحران اجتماعی و اقتصادی

با توجه به نابودی صنعت نورد و بیکار شدن کارگران زحمتکش این صنعت، در صورت اجرایی شدن این صورتجلسه غیر کارشناسی، مدیریت و کارگران زحمت کش این صنعت از بیم تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن خواستار تجمع در روز سه شنبه هفته آینده در مقابل نهاد محترم ریاست جمهوری و در روز چهارشنبه در مقابل دفتر مقام معظم رهبری برای دادخواهی می باشند