دارو | اقتصادی برتر
منابع انسانی؛ واژه ای کمرنگ در صنعت پخش دارو ۱۷ شهریور ۱۴۰۰

منابع انسانی؛ واژه ای کمرنگ در صنعت پخش دارو

کارشناس صنعت دارو نوشت:جابجایی افراد در رتبه های سازمانی و تخصص های مختلف در صنعت پخش دارو در بسیاری موارد در بازه های زمانی زیر یکسال انجام می شود که این رویه به هیچ وجه منطقی نیست