توسعه صنعت مونتاژ و سی کی دی کاری به منزله مرگ صنعت قطعه سازی
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ؛

توسعه صنعت مونتاژ و سی کی دی کاری به منزله مرگ صنعت قطعه سازی

رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با اشاره به شرایط سخت تورمی جامعه و کاهش قدرت خرید افراد به خصوص در جامعه کارگری، خواستار انجام به موقع پرداختی ها از سوی خودروسازان شد