گهر زمین | اقتصادی برتر
احداث شهرک صنعتی ۵ هزار هکتاری در بردسیر ۲۰ دی ۱۴۰۰
معاون توسعه شرکت گهرزمین عنوان کرد:

احداث شهرک صنعتی ۵ هزار هکتاری در بردسیر

کروشاوی گفت:شرکت گهر زمین مدتهاست در مورد نحوه تعیین یک استراکچرتوسعه و راه اندازی شهرک صنعتی 5هزار هکتاری فعالیت دارد

گامهای مثبت مسوولیت های اجتماعی گهرزمین ۰۴ دی ۱۴۰۰

گامهای مثبت مسوولیت های اجتماعی گهرزمین

گامی دیگر از مسوولیت های اجتماعی گهرزمین؛حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست